Позив за учествовање у преговорима

На основу члана 174. Став 2 Закона о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019), Организација за остваривање репрографских права – ООРП, Београд, Милентија Поповића 23/9, објављују 

П О З И В

за учествовање у преговорима о тарифи накнада за давање на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми, од стране јавних библиотека, односно других институција намењених јавности којима је то делатност

Репрезентативно удружење корисникаиз делатности давања на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми – односно јавне библиотеке и друге институције којима је то делатност а посебно Државно правобранилаштво, као заступник финансијских интереса Републике Србије у складу са одредбом члана 2 став 2 Закона о правобранилаштву којом је прописано да послове правобранилаштва за заштиту имовинских права и интереса Републике Србије обавља Државно правобранилаштво, позивамо Вас да сеу року од 15 дана од објаве позива у „Службеном гласнику РС“ доставе пријаву за учествовање у склапању споразума о тарифи накнада за давање на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми, од стране јавних библиотека, односно других институција намењених јавности којима је то делатност.

Као репрезентативно удружење корисника сматра се оно удружење корисника које на територији Републике Србије представља већину корисника из одређене делатности, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично. 

Одредбом члана 174. Став 2 Закона о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019) тарифа се може одредити и споразумом у писаној форми између организације и индивидуалног корисника ако је према природи пословања таквог корисника он једини који обавља ту врсту делатности у Републици Србији. 

Сходно изложеном, како се ради о једином кориснику, јавне библиотеке односно друге јавне институције које обављају ту делатност, а чији је оснивач Република Србија, о чијим имовинским правима и интересима се стара Државно правобранилаштво, позивамо вас да нам се јавите на  на адресу Организација за остваривање репрографских права – ООРП, Београд, Милентија Поповића 23/9,  или на маил miloskonst@yahoo.com.

Све додатне информације могу се добити у организацији ООРП на телефоне 063/1078300- Адвокат Душан Мијатовић, и број телефона 066256987– директор Милош Константиновић.        

За организацију ООРП

Др Милош Константиновић, директор

Scroll to Top