Skip to content

ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА КОРИСНИКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРЕГОВОРИМА О ТАРИФИ

Организација за остваривање репрографских права, Београд, Македонска 5, тржни центар „Стакленац“, други спрат на основу члана 173, а у вези члана 39. и 142. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, број 104/09, 99/11 и 119/12), објављује позив за учествовање у преговорима о висини износа посебне накнаде репрезентативним удружењима корисника из реда правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду и репрезентативним удружењима увозника (и/или призвођача) уређаја за фотокопирање или других уређаја са сличном техником умножавања. 

Репрезентативна удружења корисника се позивају да у року од 15 дана од дана објаве позива у „Службеном гласнику Републике Србије“ (15. марта 2016.) доставе пријаву за учествовање у преговорима о висини износа посебне накнаде од правних лица и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду и/или о висини износа посебне накнаде од увоза односно продаје уређаја за фотокопирање или других уређаја са сличном техником умножавања.

Као репрезентативно удружење корисника сматра се оно удружење корисника које на територији Републике Србије представља већину корисника из одређене делатности, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично. 

Свака пријава мора да садржи: назив репрезентативног удружења корисника, адресу, ПИБ, матични број, списак чланова репрезентативног удружења, као и доказ о репрезентативности. Разматраће се само потпуне пријаве.

Пријаве се достављају на адресу: Организација за остваривање репрографских права, Македонска 5, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: „Позив за учествовање у преговорима о тарифи”.

Све додатне информације могу се добити у Организацији за остваривање репрографских права на телефон 011 4121359 или путем адресе електронске поште direktor@oorp.rs .

Secondary Sidebar